Swedish Museum of Natural History


Sericocrambus stylatus Wallengren, 1861.
Reference: Wallengren, H.D.J. 1861, Kongliga Svenska Fregatten Eugenies resa omkring jorden under befäl af C. A. Virgin. Åren 1851 - 1853. - Vetenskapliga iakttagelser på H. Maj:t Konung Oscar den Förstes befallning utgifna af K. Svenska Vetenskaps-Akademien. Andra delen Zoologi 1. Insecta. Almqvist & Wiksells Boktryckeri, Uppsala & Stockholm. pp. 351 - 390.
Return to species-list.