Rhaetian and Jurassic plants of Scania - Introduction
Specimens: D
A   B   C   D   E   F   G   H   L   M   N   O   P   R   S   T   W-Z
Da-Di   Di   Di   Di-Do
Catalogue ID Taxa Element Locality
S072000Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072001Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072002Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072003Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072004Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072005Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072006Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072007Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072008Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072009Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072010Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072011Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072012Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072013Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072014Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072015Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072016Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072017Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072018Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072281Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072282Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072283Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072284-01Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072286-02Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072341Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072411Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072412-03Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072440-01Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072531Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072532Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072533Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072534Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072535Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072536Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072537Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072538Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072539Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072540Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072541Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072542Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072543Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072544Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072545Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072546Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072547Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072548Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072549Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072550Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072551Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072552Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072553Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072554Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072555Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072556Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072557Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072558Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072559Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072560Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072561Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072562Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072563Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072564Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072565Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072566Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072567Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072568Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072569Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072570Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072571Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072572Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072573Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072574Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072575Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072576Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072577Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072578Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072579Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072580Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072581Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072582Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072583Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072584Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072585Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072586Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072587Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072588Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072589Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072590Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072591Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072592Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072593Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072594Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072595Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072596Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072597Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072598Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072599Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072600Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072601Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072602Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072603Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072604Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072605Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072606Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072607Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072608Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072609Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072610Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072611Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072612Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072613Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072614Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072615Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072616Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072617Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072618Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072619Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072620Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072621Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072622Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072623Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072624Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072625Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072626Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072627Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072628Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072629Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072630Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072631Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072632Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072633Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072634Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072635Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072636Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072637Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072638Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072639Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072640Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072641Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072642Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072643Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072644Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072645Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072646Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072647Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072648Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072649Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072650Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072651Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072652Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072653Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072654Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072655Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072656Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072657Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072658Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072659Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072660Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072661Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072662Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072663Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072664Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072665Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072666Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072667Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072668Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072669Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072670Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072671Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072672Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072673Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072674Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072675Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072676Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072677Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072678Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072679Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072680Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072681Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072682Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072683Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072684Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072685Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072686Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072687Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072688Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072689Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072690Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072691Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072692Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072693Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072694Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072695Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072696Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072697Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072698Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072699Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072700Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072701Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072702Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072703Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072704Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072705Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072706Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072707Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072708Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072709Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072710Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072711Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072712Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072713Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072714Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072715Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072716Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072717Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072718Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072719Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072720Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072721Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072722Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072723Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072724Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072725Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072726Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072727Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072728Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072729Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072730Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072731Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072732Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072733Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072734Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072735Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072736Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072737Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072738Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072739Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072740Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072741Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072742Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072743Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072744Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072745Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072746Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072747Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072748Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072749Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072750Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072751Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072752Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072753Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072754Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072755Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072756Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072757Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072758Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072759Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072760Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072761Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072762Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072763Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072764Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072765Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072766Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072767Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072768Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072769Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072770Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072771Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072772Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072773Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072774Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072775Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072776Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072777Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072778Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072779Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072780Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072781Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072782Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072783Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072784Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072785Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072786Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072787Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072788Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072789Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072790Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072791Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072792Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072793Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072794Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072795Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072796Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072797Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072798Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072799Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072800Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072801Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072802Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072803Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072804Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072805Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072806Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072807Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072808Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072809Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072810Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072811Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072812Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072813Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072814Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072815Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072816Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072817Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072818Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072819Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072820Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072821Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072822Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072823Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072824Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072825Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072826Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072827Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072828Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072829Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072830Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072831Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072832Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072833Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072834Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072835Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072836Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072837Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072838Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072839Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072840Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072841Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072842Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072843Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072844Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072845Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072846Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072847Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072848Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072849Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072850Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072851Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072852Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072853Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072854Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072855Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072856Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072857Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072858Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072859Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072860Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072861Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072862Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072863Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072864Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072865Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072866Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072867Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072868Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072869Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072870Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072871Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072872Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072873Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072874Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072875Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072876Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072877Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072878Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072879Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072880Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072881Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072882Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072883Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072884Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072885Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072886Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072887Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072888Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072889Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072890Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072891Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072892Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072893Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072894Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072895Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072896Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072897Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072898Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072899Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072900Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072901Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072902Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072903Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072904Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072905Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072906Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072907Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072908Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072909Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072910Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072911Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072912Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072913Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072914Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072915Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072916Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072917Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072918Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072919Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072920Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072921Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072922Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072923Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072924Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072925Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072926Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072927Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072928Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072929Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072930Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072931Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072932Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072933Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072934Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072935Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072936Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072937Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072938Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072939Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072940Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072941Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072942Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072943Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072944Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072945Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072946Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072947Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072948Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072949Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072950Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072951Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072952Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072953Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072954Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072955Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072956Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072957Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072958Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072959Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072960Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072961Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072962Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072963Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072964Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072965Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072966Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072967Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072968Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072969Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072970Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072971Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072972Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072973Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072974Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072975Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072976Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072977Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072978Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072979Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072980Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072981Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072982Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072983Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072984Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072985Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072986Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072987Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072988Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072989Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072990Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072991Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072992Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072993Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072994Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072995Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072996Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072997Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072998Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S072999Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073000Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073001Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073002Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073003Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073004Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073005Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073006Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073007Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073008Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073009Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073010Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073011Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073012Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073013Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073014Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073015Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073016Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073017Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073018Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073019Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073020Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073021Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073022Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073023Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073024Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073025Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073026Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073027Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073028Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073029Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073030Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073031Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073032Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073033Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073034Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073035Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073036Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073037Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073038Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073039Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073040Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073041Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073042Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073043Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073044Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073045Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073046Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073047Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073048Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073049Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073050Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073051Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073052Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073053Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073054Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073055Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073056Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073057Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073058Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073059Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073060Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073061Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073062Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073063Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073064Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073065Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073066Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073067Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073068Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073069Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073070Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073071Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073072Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073073Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073074Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073075Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073076Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073077Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073078Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073079Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073080Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073081Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073082Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073083Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073084Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073085Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073086Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073087Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073088Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073089Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073090Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073091Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073092Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073093Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073094Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073095Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073096Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073097Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073098Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073099Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073100Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073101Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073102Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073103Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073104Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073105Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073106Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073107Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073108Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073109Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073110Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073111Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073112Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073113Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073114Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073115Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073116Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073117Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073118Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073119Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073120Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073121Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073122Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073123Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073124Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073125Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073126Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073127Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073128Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073129Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073130Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073131Dictyophyllum sp.woodPålsjö
S073132Dictyophyllum sp.woodPålsjö
S073133Dictyophyllum sp.woodPålsjö
S073134Dictyophyllum sp.woodPålsjö
S073136-02Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073487-02Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S073490-02Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S075067Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075068Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075069Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075070Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075071Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075227Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075228Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075229Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075230Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075231Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075232Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075233Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075633Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075634Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075635Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S075636Dictyophyllum sp.leafSkromberga
S077764Dictyophyllum sp.leafRögla
S077765Dictyophyllum sp.axis, leafyRögla
S077766Dictyophyllum sp.axis, leafyRögla
S077767Dictyophyllum sp.axis, leafyRögla
S078791Dictyophyllum sp.axis, leafyStabbarp
S078792Dictyophyllum sp.axis, leafyStabbarp
S078793Dictyophyllum sp.leafStabbarp
S078794Dictyophyllum sp.leafStabbarp
S079196Dictyophyllum sp.axis, leafyStabbarp
S079412Dictyophyllum sp.woodVallåkra
S079413Dictyophyllum sp.woodVallåkra
S066843Dictyophyllum spectabili Nath.leafHöör
S062121Dictyophyllum? sp.leafBosarp
S064671Dictyophyllum? sp.leafHelsingborg
S064672Dictyophyllum? sp.leafHelsingborg
S072280Dictyophyllum? tenue Nath.leafPålsjö
S055012Dioonites spectabilis Nath.leafBjuv
S055027Dioonites spectabilis Nath.leafBjuv
S055028Dioonites spectabilis Nath.leafBjuv
S055252Dioonites spectabilis Nath.leafBjuv
S055253Dioonites spectabilis Nath.leafBjuv
S061998Dioonites spectabilis Nath.leafBjuv
S061999Dioonites spectabilis Nath.leafBjuv
S062000Dioonites spectabilis Nath.leafBjuv
S062001Dioonites spectabilis Nath.synangiumBjuv
S062002Dioonites spectabilis Nath.leafBjuv
S062003Dioonites spectabilis Nath.leafBjuv
S062004Dioonites spectabilis Nath.synangiumBjuv
S054382Doratophyllum astartensis HarrisleafBillesholm
S054382-01Doratophyllum astartensis HarrisleafBillesholm
S054382-02Doratophyllum astartensis HarrisleafBillesholm
S054916-01Doratophyllum astartensis HarrisleafBjuv
S064845Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S064846Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S064847Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S064971Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S064971-01Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S065109Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S065109-01Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S065110Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S065111Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S065111-01Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S065112Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S065113Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S065113-01Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S065670Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S065670-01Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S065671Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S065779Doratophyllum astartensis HarrisleafHyllinge
S054924-03Doratophyllum nathorstii FlorinleafBjuv
S055056-03Doratophyllum nathorstii FlorinleafBjuv
S055056-04Doratophyllum nathorstii FlorinleafBjuv
S055056-05Doratophyllum nathorstii FlorinleafBjuv
S055472Doratophyllum nathorstii FlorinleafBjuv
S055472-01Doratophyllum nathorstii FlorinleafBjuv
S055473Doratophyllum nathorstii FlorinleafBjuv
S056850Doratophyllum nathorstii FlorinleafBjuv
S056851Doratophyllum nathorstii FlorinleafBjuv
S056852Doratophyllum nathorstii FlorinleafBjuv
S062005Doratophyllum nathorstii FlorinleafBjuv
S064844Doratophyllum nathorstii Florinleaf, fertileHyllinge
S064844-01Doratophyllum nathorstii Florinleaf, fertileHyllinge
S064844-02Doratophyllum nathorstii Florinleaf, fertileHyllinge
S064844-03Doratophyllum nathorstii Florinleaf, fertileHyllinge
S064844-04Doratophyllum nathorstii Florinleaf, fertileHyllinge
S065114Doratophyllum nathorstii FlorinleafHyllinge
S065672Doratophyllum nathorstii FlorinleafHyllinge
S065672-01Doratophyllum nathorstii FlorinleafHyllinge
S065777Doratophyllum nathorstii FlorinleafHyllinge
S065778Doratophyllum nathorstii FlorinleafHyllinge
S063503Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S063503-01Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S063503-02Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S063504Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S063504-01Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S063504-02Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S063504-03Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S063549Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S064287Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S064288Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S064289Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S064290Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S064291Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S064292Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S064293Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S064294Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S064295Doratophyllum scanicum Lundbl.leafGunnarstorp (Vrams)
S065114-01Doratophyllum sp.leafHyllinge
Da-Di   Di   Di   Di-Do
Introduction Department of palaeobotany

/pb/data/scania/sp_d4.html
Latest update: 30 Sept 2003
Responsible for this page: David cantrill