Rhaetian and Jurassic plants of Scania - Introduction
Specimens: D
A   B   C   D   E   F   G   H   L   M   N   O   P   R   S   T   W-Z
Da-Di   Di   Di   Di-Do
Catalogue ID Taxa Element Locality
S058250Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058251Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058252Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058253Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058254Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058255Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058256Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058257Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058258Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058259Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058260Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058261Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058262Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058263Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058264Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058265Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058266Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058267Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058268Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058269Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058270Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058271Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058272Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058273Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058274Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058275Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058276Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058277Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058278Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058279Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058280Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058281Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058282Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058283Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058284Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058285Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058286Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058287Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058288Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058289Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058290Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058291Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058292Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058293Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058294Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058295Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058296Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058297Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058298Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058299Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058300Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058301Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058302Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058303Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058304Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058305Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058306Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058307Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058308Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058309Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058310Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058311Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058312Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058313Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058314Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058315Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058316Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058317Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058318Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058319Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058320Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058321Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058322Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058323Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058324Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058325Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058326Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058327Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058328Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058329Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058330Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058331Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058332Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058333Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058334Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058335Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058336Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058337Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058338Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058339Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058340Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058341Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058342Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058343Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058344Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058345Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058346Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058347Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058348Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058349Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058350Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058351Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058352Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058353Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058354Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058355Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058356Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058357Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058358Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058359Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058360Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058361Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058362Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058363Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058364Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058365Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058366Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058367Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058368Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058369Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058370Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058371Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058372Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058373Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058374Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058375Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058376Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058377Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058378Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058379Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058380Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058381Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058382Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058383Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058384Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058385Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058386Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058387Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058388Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058389Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058390Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058391Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058392Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058393Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058394Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058395Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058396Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058397Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058398Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058399Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058400Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058401Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058402Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058403Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058404Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058405Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058406Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058407Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058408Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058409Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058410Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058411Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058412Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058413Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058414Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058415Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058416Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058417Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058418Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058419Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058420Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058421Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058422Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058423Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058424Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058425Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058426Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058427Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058428Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058429Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058430Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058431Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058432Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058433Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058434Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058435Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058436Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058437Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058438Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058439Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058440Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058441Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058442Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058443Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058444Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058445Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058446Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058447Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058448Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058449Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058450Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058451Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058452Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058453Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058454Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058455Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058456Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058457Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058458Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058459Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058460Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058461Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058462Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058463Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058464Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058465Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058466Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058467Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058468Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058469Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058470Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058471Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058472Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058473Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058474Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058475Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058476Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058477Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058478Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058479Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058480Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058481Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058482Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058483Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058484Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058485Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058486Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058487Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058488Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058489Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058490Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058491Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058492Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058493Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058494Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058495Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058496Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058497Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058498Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058499Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058500Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058501Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058502Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058503Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058504Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058505Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058506Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058507Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058508Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058509Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058510Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058511Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058512Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058513Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058514Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058515Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058516Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058517Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058518Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058519Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058520Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058521Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058522Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058523Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058524Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058525Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058526Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058527Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058528Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058529Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058530Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058531Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058532Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058533Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058534Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058535Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058536Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058537Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058538Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058539Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058540Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058541Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058542Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058543Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058544Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058545Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058546Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058547Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058548Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058549Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058550Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058551Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058552Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058553Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058554Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058555Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058556Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058557Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058558Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058559Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058560Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058561Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058562Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058563Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058564Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058565Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058566Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058567Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058568Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058569Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058570Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058571Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058572Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058573Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058574Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058575Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058576Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058577Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058578Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058579Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058580Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058581Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058582Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058583Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058584Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058585Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058586Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058587Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058588Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058589Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058590Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058591Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058592Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058593Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058594Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058595Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058596Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058597Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058598Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058599Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058600Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058601Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058602Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058603Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058604Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058605Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058606Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058607Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058608Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058609Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058610Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058611Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058612Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058613Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058614Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058615Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058616Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058617Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058618Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058619Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058620Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058621Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058622Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058623Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058624Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058625Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058626Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058627Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058628Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058629Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058630Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058631Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058632Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058633Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058634Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058635Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058636Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058637Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058638Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058639Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058640Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058641Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058642Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058643Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058644Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058645Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058646Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058647Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058648Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058649Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058650Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058651Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058652Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058653Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058654Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058655Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058656Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058657Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058658Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058659Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058660Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058661Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058662Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058663Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058664Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058665Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058666Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058667Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058668Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058669Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058670Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058671Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058672Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058673Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058674Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058675Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058676Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058677Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058678Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058679Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058680Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058681Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058682Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058683Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058684Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058685Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058686Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058687Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058688Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058689Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058690Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058691Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058692Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058693Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058694Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058695Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058696Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058697Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058698Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058699Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058700Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058701Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058702Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058703Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058704Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058705Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058706Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058707Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058708Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058709Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058710Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058711Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058712Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058713Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058714Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058715Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058716Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058717Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058718Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058719Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058720Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058721Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058722Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058723Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058724Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058725Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058726Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058727Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058728Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058729Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058730Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058731Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058732Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058733Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058734Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058735Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058736Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058737Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058738Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058739Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058740Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058741Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058742Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058743Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058744Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058745Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058746Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058747Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058748Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058749Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058750Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058751Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058752Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058753Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058754Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058755Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058756Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058757Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058758Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058759Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058760Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058761Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058762Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058763Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058764Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058765Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058766Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058767Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058768Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058769Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058770Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058771Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058782Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058783Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058784Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058785Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058786Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058787Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058788Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058789Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058790Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058791Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058792Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058793Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058794Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058795Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058796Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058797Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058798Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058799Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058800Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058801Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058802Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058803Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058804Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058805Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058806Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058807Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058808Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058809Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058810Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058811Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058812Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058813Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058814Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058815Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058816Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058817Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058818Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058819Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058820Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058821Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058822Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058823Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058824Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058825Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058826Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058827Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058828Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058829Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058830Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058831Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058832Dictyophyllum sp.leafBjuv
S061086Dictyophyllum sp.leafBjuv
S061087Dictyophyllum sp.leafBjuv
S061088Dictyophyllum sp.leafBjuv
S061089Dictyophyllum sp.leafBjuv
S061090Dictyophyllum sp.leafBjuv
S061091Dictyophyllum sp.leafBjuv
S061092Dictyophyllum sp.leafBjuv
S061093Dictyophyllum sp.leafBjuv
S061094Dictyophyllum sp.leafBjuv
S061979Dictyophyllum sp.leafBjuv
S062119Dictyophyllum sp.leafBosarp
S062120Dictyophyllum sp.leafBosarp
S062128-02Dictyophyllum sp.leafBosarp
S063854Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063855Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063856Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063857Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063858Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063859Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063860Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063861Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063862Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063863Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063864Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063865Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063866Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063867Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063868Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063869Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063870Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063871Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063872Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063873Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063874Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063875Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063876Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063877Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063878Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063879Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063880Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S063881Dictyophyllum sp.leafGunnarstorp (Vrams)
S064919Dictyophyllum sp.woodHyllinge
S064969Dictyophyllum sp.leafHyllinge
S064970Dictyophyllum sp.leafHyllinge
S065979Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S065980Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S065981Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S065982Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S065983Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S065984Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S065985Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S065986Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S066220Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S066221Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S066223Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S066224Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S066225Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S066226Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S066263Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S066264Dictyophyllum sp.leafHöganäs
S068606Dictyophyllum sp.leafHöör
S068607Dictyophyllum sp.leafHöör
S070379Dictyophyllum sp.leafRödalsberg
S070591Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070827Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070828Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070829Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070830Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070831Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070832Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070833Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070834Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070835Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070836Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070837Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070838Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070839Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070840Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070841Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070842Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070843Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070844Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070845Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070846Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070847Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070848Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070849Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070850Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070851Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070852Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070853Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070892-02Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S070896-02Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071243Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071247Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071248Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071249Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071277Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071278Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071279-01Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071280Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071281Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071282Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071283Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071284Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071285Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071286Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071287Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071288Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071289Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071290Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071291Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071292Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071293Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071294Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071295Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071385Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071386Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071387Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071388Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071389Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071390Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071391Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071392Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071393Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071394-01Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071409-02Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071467Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071468Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071469Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071470Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071471Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071472Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071473Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071474Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071475Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071476-01Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071497-02Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071577Dictyophyllum sp.undeterminedPålsjö
S071578-01Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071582-02Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071587-02Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071588-02Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071611Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071612Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071613Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071614Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071615Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071616Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071617Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071618Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071619Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071620Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071621Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071622Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071623Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071624Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071625Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071626Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071627Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071628Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071629Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071630Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071631Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071632Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071633Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071634Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071635Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071636Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071637Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071638Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071639Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071640Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071641Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071642Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071643Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071644Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071645Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071646Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071647Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071648Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071649Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071992Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071993Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071994Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071995Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071996Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071997Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071998Dictyophyllum sp.leafPålsjö
S071999Dictyophyllum sp.leafPålsjö
Da-Di   Di   Di   Di-Do
Introduction Department of palaeobotany

/pb/data/scania/sp_d3.html
Latest update: 30 Sept 2003
Responsible for this page: David cantrill