Rhaetian and Jurassic plants of Scania - Introduction
Specimens: D
A   B   C   D   E   F   G   H   L   M   N   O   P   R   S   T   W-Z
Da-Di   Di   Di   Di-Do
Catalogue ID Taxa Element Locality
S054876Dictyophyllum sp.leafBjuv
S055005bDictyophyllum sp.leafBjuv
S055326Dictyophyllum sp.leafBjuv
S055532Dictyophyllum sp.leafBjuv
S055576-02Dictyophyllum sp.leafBjuv
S055622Dictyophyllum sp.leafBjuv
S055623Dictyophyllum sp.leafBjuv
S055624Dictyophyllum sp.leafBjuv
S055625Dictyophyllum sp.leafBjuv
S055723Dictyophyllum sp.leafBjuv
S055724Dictyophyllum sp.leafBjuv
S055820Dictyophyllum sp.leafBjuv
S055979Dictyophyllum sp.leafBjuv
S055980Dictyophyllum sp.leafBjuv
S056025Dictyophyllum sp.leafBjuv
S056026Dictyophyllum sp.leafBjuv
S056027Dictyophyllum sp.leafBjuv
S056028Dictyophyllum sp.leafBjuv
S056029Dictyophyllum sp.leafBjuv
S056030Dictyophyllum sp.leafBjuv
S056031Dictyophyllum sp.leafBjuv
S056747Dictyophyllum sp.leafBjuv
S056748Dictyophyllum sp.leafBjuv
S056749Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057058Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057059Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057060Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057061Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057062Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057063Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057064Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057065Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057600Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057601Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057602Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057603Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057604Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057605Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057606Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057607Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057608Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057609Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057610Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057611Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057612Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057613Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057614Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057615Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057616Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057617Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057618Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057619Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057620Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057621Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057622Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057623Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057624Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057625Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057626Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057627Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057628Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057629Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057630Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057631Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057632Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057633Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057634Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057635Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057636Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057637Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057638Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057639Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057640Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057641Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057642Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057643Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057644Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057645Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057646Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057647Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057648Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057649Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057650Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057651Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057652Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057653Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057654Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057655Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057656Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057657Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057658Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057659Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057660Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057661Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057662Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057663Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057664Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057665Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057666Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057667Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057668Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057669Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057670Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057671Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057672Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057673Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057674Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057675Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057676Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057677Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057678Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057679Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057680Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057681Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057682Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057683Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057684Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057685Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057686Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057687Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057688Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057689Dictyophyllum sp.woodBjuv
S057690Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057691Dictyophyllum sp.woodBjuv
S057692Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057693Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057694Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057695Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057696Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057697Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057698Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057699Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057700Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057701Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057702Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057703Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057704Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057705Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057706Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057707Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057708Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057709Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057710Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057711Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057712Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057713Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057714Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057715Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057716Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057717Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057718Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057719Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057720Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057721Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057722Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057723Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057724Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057725Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057726Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057727Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057728Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057729Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057730Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057731Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057732Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057733Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057734Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057735Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057736Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057737Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057738Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057739Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057740Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057741Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057742Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057743Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057744Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057745Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057746Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057747Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057748Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057749Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057750Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057751Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057752Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057753Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057754Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057755Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057756Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057757Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057758Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057759Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057760Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057761Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057762Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057763Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057764Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057765Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057766Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057767Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057768Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057769Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057770Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057771Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057772Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057773Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057774Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057775Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057776Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057777Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057778Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057779Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057780Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057781Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057782Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057783Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057784Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057785Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057786Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057787Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057788Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057789Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057790Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057791Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057792Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057793Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057794Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057795Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057796Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057797Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057798Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057799Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057800Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057801Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057802Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057803Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057804Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057805Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057806Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057807Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057808Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057809Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057810Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057811Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057812Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057813Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057814Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057815Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057816Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057817Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057818Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057819Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057820Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057821Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057822Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057823Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057824Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057825Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057826Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057827Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057828Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057829Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057830Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057831Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057832Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057833Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057834Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057835Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057836Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057837Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057838Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057839Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057840Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057841Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057842Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057843Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057844Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057845Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057846Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057847Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057848Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057849Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057850Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057851Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057852Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057853Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057854Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057855Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057856Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057857Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057858Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057859Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057860Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057861Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057862Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057863Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057864Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057865Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057866Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057867Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057868Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057869Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057870Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057871Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057872Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057873Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057874Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057875Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057876Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057877Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057878Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057879Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057880Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057881Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057882Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057883Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057884Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057885Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057886Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057887Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057888Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057889Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057890Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057891Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057892Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057893Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057894Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057895Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057896Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057897Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057898Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057899Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057900Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057901Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057902Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057903Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057904Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057905Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057906Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057907Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057908Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057909Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057910Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057911Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057912Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057913Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057914Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057915Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057916Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057917Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057918Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057919Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057920Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057921Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057922Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057923Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057924Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057925Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057926Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057927Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057928Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057929Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057930Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057931Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057932Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057933Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057934Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057935Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057936Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057937Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057938Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057939Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057940Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057941Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057942Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057943Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057944Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057945Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057946Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057947Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057948Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057949Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057950Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057951Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057952Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057953Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057954Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057955Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057956Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057957Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057958Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057959Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057960Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057961Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057962Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057963Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057964Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057965Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057966Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057967Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057968Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057969Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057970Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057971Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057972Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057973Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057974Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057975Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057976Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057977Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057978Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057979Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057980Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057981Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057982Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057983Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057984Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057985Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057986Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057987Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057988Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057989Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057990Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057991Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057992Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057993Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057994Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057995Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057996Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057997Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057998Dictyophyllum sp.leafBjuv
S057999Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058000Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058001Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058002Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058003Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058004Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058005Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058006Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058007Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058008Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058009Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058010Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058011Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058012Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058013Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058014Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058015Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058016Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058017Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058018Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058019Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058020Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058021Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058022Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058023Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058024Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058025Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058026Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058027Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058028Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058029Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058030Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058031Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058032Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058033Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058034Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058035Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058036Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058037Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058038Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058039Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058040Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058041Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058042Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058043Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058044Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058045Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058046Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058070Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058071Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058072Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058073Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058074Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058075Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058076Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058077Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058078Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058079Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058080Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058081Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058082Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058083Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058084Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058085Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058086Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058087Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058088Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058089Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058090Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058091Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058092Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058093Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058094Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058095Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058096Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058097Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058098Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058099Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058100Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058101Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058102Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058103Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058104Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058105Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058106Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058107Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058108Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058109Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058110Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058111Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058112Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058113Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058114Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058115Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058116Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058117Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058118Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058119Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058120Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058121Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058122Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058123Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058124Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058125Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058126Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058127Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058128Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058129Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058130Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058131Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058132Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058133Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058134Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058135Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058136Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058137Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058138Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058139Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058140Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058141Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058142Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058143Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058144Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058145Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058146Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058147Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058148Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058149Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058150Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058151Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058152Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058153Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058154Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058155Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058156Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058157Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058158Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058159Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058160Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058161Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058162Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058163Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058164Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058165Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058166Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058167Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058168Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058169Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058170Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058171Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058172Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058173Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058174Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058175Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058176Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058177Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058178Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058179Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058180Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058181Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058182Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058183Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058184Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058185Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058186Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058187Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058188Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058189Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058190Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058191Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058192Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058193Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058194Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058195Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058196Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058197Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058198Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058199Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058200Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058201Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058202Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058203Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058204Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058205Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058206Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058207Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058208Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058209Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058210Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058211Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058212Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058213Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058214Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058215Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058216Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058217Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058218Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058219Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058220Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058221Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058222Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058223Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058224Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058225Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058226Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058227Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058228Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058229Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058230Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058231Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058232Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058233Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058234Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058235Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058236Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058237Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058238Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058239Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058240Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058241Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058242Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058243Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058244Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058245Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058246Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058247Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058248Dictyophyllum sp.leafBjuv
S058249Dictyophyllum sp.leafBjuv
Da-Di   Di   Di   Di-Do
Introduction Department of palaeobotany

/pb/data/scania/sp_d2.html
Latest update: 30 Sept 2003
Responsible for this page: David cantrill