Rhaetian and Jurassic plants of Scania - Introduction
Specimens: D
A   B   C   D   E   F   G   H   L   M   N   O   P   R   S   T   W-Z
Da-Di   Di   Di   Di-Do
Catalogue ID Taxa Element Locality
S050001Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S050002Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S050002-01Danaeopsis fecunda HallemicrosporeBillesholm
S050002-02Danaeopsis fecunda HallemicrosporeBillesholm
S050002-03Danaeopsis fecunda HallemicrosporeBillesholm
S050002-04Danaeopsis fecunda HallemicrosporeBillesholm
S050002-05Danaeopsis fecunda HallemicrosporeBillesholm
S050002-06Danaeopsis fecunda HallemicrosporeBillesholm
S050002-07Danaeopsis fecunda HallemicrosporeBillesholm
S050003Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054033Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054144Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054218Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054219Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054220Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054221Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054222Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054223Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054224Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054225Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054226Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054227Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054228Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054229Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054230Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054231Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054232Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054233Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054234Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054235Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054236Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054237Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054238Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054239Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054345Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054346Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054347-01Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054635Danaeopsis fecunda HalleleafBillesholm
S054772Danaeopsis fecunda HallemicrosporeBillesholm
S054773Danaeopsis fecunda HallemicrosporeBillesholm
S054774Danaeopsis fecunda HallemicrosporeBillesholm
S054775Danaeopsis fecunda HallemicrosporeBillesholm
S054776Danaeopsis fecunda HallemicrosporeBillesholm
S054777Danaeopsis fecunda HallemicrosporeBillesholm
S055218Dasyphyllum rigidum Nath.leafBjuv
S055219Dasyphyllum rigidum Nath.leafBjuv
S055220Dasyphyllum rigidum Nath.woodBjuv
S055221Dasyphyllum rigidum Nath.woodBjuv
S055222Dasyphyllum rigidum Nath.woodBjuv
S055222-01Dasyphyllum rigidum Nath.woodBjuv
S055223Dasyphyllum rigidum Nath.woodBjuv
S055560Dasyphyllum rigidum Nath.woodBjuv
S055586Dasyphyllum rigidum Nath.woodBjuv
S055587Dasyphyllum rigidum Nath.woodBjuv
S055588Dasyphyllum rigidum Nath.woodBjuv
S055589Dasyphyllum rigidum Nath.woodBjuv
S055589-01Dasyphyllum rigidum Nath.woodBjuv
S055590Dasyphyllum rigidum Nath.woodBjuv
S055591Dasyphyllum rigidum Nath. Bjuv
S055592Dasyphyllum rigidum Nath. Bjuv
S055667Dasyphyllum rigidum Nath. Bjuv
S055668Dasyphyllum rigidum Nath. Bjuv
S055669Dasyphyllum rigidum Nath. Bjuv
S055955Dasyphyllum rigidum Nath.leafBjuv
S055956-01Dasyphyllum rigidum Nath.leafBjuv
S055957Dasyphyllum rigidum Nath.leafBjuv
S055958Dasyphyllum rigidum Nath.leafBjuv
S055982Dasyphyllum rigidum Nath.leafBjuv
S055983Dasyphyllum rigidum Nath.leafBjuv
S055954Dasyphyllum rigidum? Nath.leafBjuv
S064821Desmiophyllum cyclostomum Lundbl.leafHyllinge
S064883Desmiophyllum cyclostomum Lundbl.leafHyllinge
S064883-01Desmiophyllum cyclostomum Lundbl.leafHyllinge
S064883-02Desmiophyllum cyclostomum Lundbl.leafHyllinge
S065806Desmiophyllum cyclostomum Lundbl. Hyllinge
S065807Desmiophyllum cyclostomum Lundbl. Hyllinge
S065808Desmiophyllum cyclostomum Lundbl. Hyllinge
S065809Desmiophyllum cyclostomum Lundbl. Hyllinge
S069795Desmiophyllum sp.leafKurremölla
S069796Desmiophyllum sp.leafKurremölla
S069797Desmiophyllum sp.leafKurremölla
S069798Desmiophyllum sp.leafKurremölla
S055327Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenksporangiumBjuv
S064316Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064317Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064318Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064319Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064640Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenktrunkHelsingborg
S064641Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenktrunkHelsingborg
S064642Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064643Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064644Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064645Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064646Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064647Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064648Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064649Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064650Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064651Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064652Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064653Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064654Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064655Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064656-01Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064657-01Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064658Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064659Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064660Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064661Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064662Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064663Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064664Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064665Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064666Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064667Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064668Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064669Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064670-01Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064729Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064730Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064731Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064732Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064733Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064734Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064735Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064736Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064737Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S064738Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHelsingborg
S065848Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S065902Dictyophyllum acutilobum (Braun) Schenkleaf, fertileHöganäs
S066329Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S066330Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S066331Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S066332Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S066333Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S066334Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S066335Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S066336Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S066337Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S066338Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S066339Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S066340Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S066341Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S075009Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S075010Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S075557Dictyophyllum acutilobum (Braun) Schenkaxis, leafyStabbarp
S075558Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S075559Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S078270Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S078585Dictyophyllum acutilobum (Braun) Schenkaxis, leafyStabbarp
S078634Dictyophyllum acutilobum (Braun) Schenkaxis, leafyStabbarp
S078635Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S078636Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S078637Dictyophyllum acutilobum (Braun) Schenkaxis, leafyStabbarp
S078847Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S078848Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S078849Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S079053Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S079054Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S079055Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S079056Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S079057Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S079058Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S079059Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S079060Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S079061Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S079062Dictyophyllum acutilobum (Braun) SchenkleafStabbarp
S054878Dictyophyllum carlsonii Nath.leafBjuv
S054879Dictyophyllum carlsonii Nath.leafBjuv
S055615Dictyophyllum carlsonii Nath.leafBjuv
S055707Dictyophyllum carlsonii Nath.leafBjuv
S055708Dictyophyllum carlsonii Nath.leafBjuv
S056985Dictyophyllum carlsonii Nath.leafBjuv
S056986Dictyophyllum carlsonii Nath.leafBjuv
S061059Dictyophyllum carlsonii Nath.leafBjuv
S056987Dictyophyllum cf. carlsonii Nath.leafBjuv
S056706Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056709Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056713Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S075060Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.leafSkromberga
S075061Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.leafSkromberga
S075062Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.leafSkromberga
S075063Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.leafSkromberga
S075451Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.axis, leafyStabbarp
S075452Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.axis, leafyStabbarp
S075453Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.axis, leafyStabbarp
S075454Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.axis, leafyStabbarp
S075455Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.axis, leafyStabbarp
S075456Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.axis, leafyStabbarp
S075457Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.axis, leafyStabbarp
S075458Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.axis, leafyStabbarp
S075459Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.axis, leafyStabbarp
S075460Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.axis, leafyStabbarp
S075461Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.axis, leafyStabbarp
S075462Dictyophyllum cf. exile (Brauns) Nath.axis, leafyStabbarp
S056989Dictyophyllum cf. obsoletum Nath.leafBjuv
S056990Dictyophyllum cf. obsoletum Nath.leafBjuv
S056991Dictyophyllum cf. obsoletum Nath.leafBjuv
S056992Dictyophyllum cf. obsoletum Nath.leafBjuv
S056993Dictyophyllum cf. obsoletum Nath.leafBjuv
S056994Dictyophyllum cf. obsoletum Nath.leafBjuv
S057006Dictyophyllum cf. obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S057008Dictyophyllum cf. obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S064670-02Dictyophyllum dunkerii Nath.leafHelsingborg
S054038-02Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBillesholm
S054054Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBillesholm
S054291-02Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBillesholm
S054349Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBillesholm
S054350Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBillesholm
S054351Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBillesholm
S054352Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBillesholm
S054432Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBillesholm
S054438Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBillesholm
S054716Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBillesholm
S054717Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBillesholm
S054723-03Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBillesholm
S054877Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S054887Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S054929Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S054930Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055295Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.woodBjuv
S055296Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.woodBjuv
S055297Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055298Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055299Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.woodBjuv
S055300Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.woodBjuv
S055301Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.woodBjuv
S055302Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.woodBjuv
S055303Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.woodBjuv
S055304Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.woodBjuv
S055305Dictyophyllum exile (Brauns) Nath. Bjuv
S055306Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055307Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055308Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055309Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055310Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055311Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.woodBjuv
S055312Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.woodBjuv
S055313Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055314Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055315Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055316Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055317Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055318Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055319Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055320Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055321Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055322Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055323Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055324Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055325Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055334Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055335Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055336Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055337Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055338Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055339Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055340Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leaf, fertileBjuv
S055341Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leaf, fertileBjuv
S055342Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leaf, fertileBjuv
S055616Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055617Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055706Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055709Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055710Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055711Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055712Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056002Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056003Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056004Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056005Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056006Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056685Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056686Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056692Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056693Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056694Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056695Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056696Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056697Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056698Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056699Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056700Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056701Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056702Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056703Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056705Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056707Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056708Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056712Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S056988Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057271Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057552Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057553Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057554Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057555Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057556Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057557Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057558Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057559Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057560Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057561Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057562Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057563Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057564Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057565Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057566Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057567Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057568Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057569-01Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.woodBjuv
S057570Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057571Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057572Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057573Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057574Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057575Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057576Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057577Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057578Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057579Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057580Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057581Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057582Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057583Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057584Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057585Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057586Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057587Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057588Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057589Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057590Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057591Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057592Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057593Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057594Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057595Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057596Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S057597Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S058780Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S058781Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S058960-02Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S061060Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S061061Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S061062Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S061063Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S061993Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumBjuv
S061994Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumBjuv
S061995Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumBjuv
S063954Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafGunnarstorp (Vrams)
S063955Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafGunnarstorp (Vrams)
S063956Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafGunnarstorp (Vrams)
S063957Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafGunnarstorp (Vrams)
S064797Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S064798Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S064799Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S064800Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S064801Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S064918Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafHyllinge
S064967Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.woodHyllinge
S065019Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafHyllinge
S065096Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafHyllinge
S065097Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafHyllinge
S065593Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafHyllinge
S065754Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafHyllinge
S065849Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafHöganäs
S065850Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafHöganäs
S075881Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S075882Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.woodBjuv
S075888Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.axis, leafyBjuv
S077649Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafRögla
S079751Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumSkåne
S079752Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumSkåne
S079753Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumSkåne
S079754Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumSkåne
S079755Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumSkåne
S079756Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumSkåne
S079757Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumSkåne
S079758Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumSkåne
S079759Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumSkåne
S079760Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumSkåne
S079761Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumSkåne
S079762Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.sporangiumSkåne
S087474Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S087542Dictyophyllum exile (Brauns) Nath.leafBjuv
S055618-01Dictyophyllum fragile Nath.leafBjuv
S055619-01Dictyophyllum fragile Nath.leafBjuv
S066260Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafHöganäs
S066261Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafHöganäs
S070352Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafRödalsberg
S070353Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafRödalsberg
S070354Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafRödalsberg
S070355Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafRödalsberg
S070356Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafRödalsberg
S070374Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafRödalsberg
S070375Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafRödalsberg
S070376Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafRödalsberg
S070377Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafRödalsberg
S070378Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafRödalsberg
S070775Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafPålsjö
S070776Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafPålsjö
S070802Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafPålsjö
S070803Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafPålsjö
S070804Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafPålsjö
S070805Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafPålsjö
S070806Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafPålsjö
S072262Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leafPålsjö
S072263Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leaf, fertilePålsjö
S072263-01Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leaf, fertilePålsjö
S072263-02Dictyophyllum muensteri (Göpp.) Nath.leaf, fertilePålsjö
S064329Dictyophyllum muensteri pusillum Nath.leaf, fertileHelsingborg
S064330Dictyophyllum muensteri pusillum Nath.leaf, fertileHelsingborg
S064331Dictyophyllum muensteri pusillum Nath.leafHelsingborg
S064673Dictyophyllum muensteri pusillum Nath.leafHelsingborg
S064674Dictyophyllum muensteri pusillum Nath.leafHelsingborg
S064675Dictyophyllum muensteri pusillum Nath.leafHelsingborg
S064676Dictyophyllum muensteri pusillum Nath.leafHelsingborg
S064677Dictyophyllum muensteri pusillum Nath.leafHelsingborg
S064678Dictyophyllum muensteri pusillum Nath.leafHelsingborg
S064679Dictyophyllum muensteri pusillum Nath.leafHelsingborg
S064680Dictyophyllum muensteri pusillum Nath.leafHelsingborg
S066342Dictyophyllum muensteri pusillum Nath.leafHöganäs
S066343Dictyophyllum muensteri pusillum Nath.leafHöganäs
S057309Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S057312-02Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S062423-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafDompäng
S066817Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S066825Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S066844Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S066845Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S066846Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S066847Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S066848Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S066849Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S066850Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S066851Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S067498Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.woodHöör
S067499Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.woodHöör
S068311Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068330Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068399Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068400Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068401Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068594Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068595Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068596Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068597Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068598Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068599Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068600Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068601Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068602Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068603Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068604Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S068605Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S069127Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S070627Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070628Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070629Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070630Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070631Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070632Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070633Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070634Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070635Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070636Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070637Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070638Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070639Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070640-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070641-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070650Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070651Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070782Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070783Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070784Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070785Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070807Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070808Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070809Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070810Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070811Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070812-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070813Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070814Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070815Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070816-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070817-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070818-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070819Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070820-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070821-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070822Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070823-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070824Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070887-02Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S070888-03Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S071246Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S071383-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S071384Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S071571-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S071610-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072170Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072171-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072172Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072173-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072174Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072175Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072176Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072177Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072178Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072179Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072180Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072181Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072209-02Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072264Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072265Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072266Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072287-02Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072410-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072459Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072460Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072461Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072462Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072463Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072464Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072465Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072466Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072467Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072468Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072469Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072470Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072471Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072472Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072473Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072474Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072475Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072476Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072477Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072478Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072479Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072480Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072481Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072484Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072485Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072486-01Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072487Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072488Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072489Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072490Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072491Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072492Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072493Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072494Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072495Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072496Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072497Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072498Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072499Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072500Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072501Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072502Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072503Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072504Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072505Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072506Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072507Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072508Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072509Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072510Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072511Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072512Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072513Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072514Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072515Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072516Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072517Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072518Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072519Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072520Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072521Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072522Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072523Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072524Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072525Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072526Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072527Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072528Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S072529Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S075924Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafSofiero
S077565Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S077566Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S077567Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S077568Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S077569Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S077570Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S077571Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S077572Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafPålsjö
S078132Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.axis, leafySofiero
S078133Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.axis, leafySofiero
S078134Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.axis, leafySofiero
S078135Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.axis, leafySofiero
S078136Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.axis, leafySofiero
S079063Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafStabbarp
S079064Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafStabbarp
S079065Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafStabbarp
S079066Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafStabbarp
S079067Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafStabbarp
S079068Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafStabbarp
S079069Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafStabbarp
S079070Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafStabbarp
S079071Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafStabbarp
S079072Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafStabbarp
S079357Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafTinkarp
S079358Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafTinkarp
S087457Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S087476Dictyophyllum nilssonii (Brongn.) Göpp.leafHöör
S054885Dictyophyllum obsoletum Nath.leafBjuv
S054902Dictyophyllum obsoletum Nath.leafBjuv
S054903Dictyophyllum obsoletum Nath.leafBjuv
S055713Dictyophyllum obsoletum Nath.leafBjuv
S055714Dictyophyllum obsoletum Nath.leafBjuv
S066262Dictyophyllum obsoletum Nath.leafHöganäs
S054880Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S054881Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S054882Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S054883Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S054884Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S054901Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S055574Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S055577-02Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S055620Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkwoodBjuv
S055621Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S055715Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S055716Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S055717Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S055718Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S055719Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S055720Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S055721Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S055722Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S055799Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S056995Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S056996Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S056997Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S056998Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S056999Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S057000Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S057001Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S057002Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S057003Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S057004Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S057005Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S057007Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S057279Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S057280Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S057281Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafHöganäs
S057598Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S057599Dictyophyllum obtusilobum (Braun) SchenkleafBjuv
S070825Dictyophyllum polymorphum Nath.leafPålsjö
S070826Dictyophyllum polymorphum Nath.leafPålsjö
S070901-02Dictyophyllum polymorphum Nath.leafPålsjö
S070905-02Dictyophyllum polymorphum Nath.leafPålsjö
S072267Dictyophyllum polymorphum Nath.leafPålsjö
S072268Dictyophyllum polymorphum Nath.leafPålsjö
S072269Dictyophyllum polymorphum Nath.leafPålsjö
S072270Dictyophyllum polymorphum Nath.leafPålsjö
S072271Dictyophyllum polymorphum Nath.leafPålsjö
S072272Dictyophyllum polymorphum Nath.leafPålsjö
S072273Dictyophyllum polymorphum Nath.leafPålsjö
S072274Dictyophyllum polymorphum Nath.leafPålsjö
S072275Dictyophyllum polymorphum Nath.leafPålsjö
S072276Dictyophyllum proto-leckenbyi Nath.leafPålsjö
S072277Dictyophyllum proto-rugosum Nath.leafPålsjö
S072278Dictyophyllum proto-rugosum Nath.leafPålsjö
S072279Dictyophyllum proto-rugosum Nath.leafPålsjö
Da-Di   Di   Di   Di-Do
Introduction Department of palaeobotany

/pb/data/scania/sp_d.html
Latest update: 30 Sept 2003
Responsible for this page: David cantrill