Löv Linnés egen levnadsteckning
Botanisk historia
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

 

In English!

Sektionen fr fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar       Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Carl von Linné - Linnés egen levnadsteckning - Persongalleri - Linnéherbariet

Carl von Linnés levnadsteckning med hans egna ord ur Vita Caroli Linnaei III, nedtecknad 1745-1751.

1707 Maj 12-13(22-23) klåck. 12 a 1 om natten 
   född i Råshult Stenbrohults sockn Smoland
   Fadren Communistern Nils Linnaeus, sedan Pastor 
   ibid.
   Modren primipara Christina Brodersonia
1717 Wexiö trivial Schola, introduceras
1724 Gymnasium Wexionense, dit flyttad
1727 Lunds Academiae student
1728 Upsala Academiae student
1730 ock fölliande åhr läste publice 
   uti Horto Upsaliensi vicarius Rudbeckii
1732 Lapplands resan på Societatis Upsaliensis 
   omkostnad
1733 Prober konsten läste han privatim den första
   i Upsala.
1734 Dahlska resan på Landshöfd. Reuterholms omkostnad.
1735 Utländska resan antogs: Danmark, Tyskland, 
   Holland, Engeland, Frankrike
   Medicinae Doctor Haderwik d. 9. Calend. Julii
1736 Clifforts Botanicus. Engeland besöktes ock 
   återkom till Clifford. [Oct. 3. Acad: Imperial. 
   Nat. Curios. Soc.]
1737 utgaf många wärk uti Cliffords museo
1738 Leyden hos Profess. V. Royen inrättade med 
   honom Hortum Leidensem [Jun.14. Ac: reg. 
   Parisinae soc: corresp.]
   Hemkom från Frankrike till Sverige
1739 Pension at läsa publice öfer Bergs 
   collegii cabinet. 1739.
   Maji 14. Ammiralitets Medicus i Stockholm lazaret.
   1739 Maji 15. Praeses primus Acad. Holmiensis 
   och en af des 7 fundatores 1739.
   [Jun. 26. Gifter sig med Sara El: Moraea]
1741 Professor publicus Upsaliensis 1741. Maji 5
   Oelands och Gotlands resa på Ständernes 
   ordination.
1742 Hortus Upsaliensis ödelagt, uptogs af nyo.
1743 Museum Academicum anlades först av honom. 
   [Maj 31. Soc. Reg. Montpeliensis Socius]
1744 Secretarius Societ. Upsaliensis.
1746 Westgiöthe resan på Ständernes 
   ordination
1747 Archiater utan den söka. 1747. januario
1749 Skånska resan på Ständernes 
   ordination.
1751 Museum Reginae beskrefs på Drottningholm
1753 Museum Regis beskrefs på Ulriksdahl
   Riddare af nordstiernan; förste literate 
   i riket
1758 Kiöper sig Hammarby och Säfja 10 hela 
   hemman.
1760 Premium af ryska academien; första 
   utländska praemium för någon 
   swensk. 100 ducater
1761 Adelsman 1761 april 4. Då af Konungen 
   utnämd.
1762 Academiae Parisinae Socius extraneus ordinarium: 
   octum vir förste swenske; största heder 
   för literat.
1763 Th lefwande den förste som det fått 
   i Europa, blomade 1765 i Upsala.
1768 Museum proprium bygdt af sten på Hamarby 
   på et högt berg.
Referens:

Malmeström, E. & A. H. Uggla, 1957: Vita Caroli Linnaei. Carl von Linnaeus självbiografier, Almquist & Wiksell - Stockholm.


/fbo/hist/linnaeus/vita.html.se
Senast uppdaterad: 14 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs