Nordiska herbariet
Samlingar
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar       Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Björkdunge

Genvägar till nordiskt material

Nordiska herbariet omfattar mer än 1 miljon pressade växter, vilka insamlats under de 250 år som gått sedan 1700-talets senare hälft. Materialet i det nordiska herbariet har insamlats på många olika platser i landet, vilket gör att den naturliga variationen inom de olika arterna kan belysas genom studier av samlingarna. Dessutom kan man få en uppfattning om arternas utbredning i äldre tid som kan jämföras med dagens, som kartläggs av de olika landskapsfloraprojekt som pågår. Även som kulturhistorisk kunskapskälla är samlingarna betydelsefulla eftersom de innehåller växter som insamlats av Carl von Linné, Pehr Osbeck, Lars Levi Laestadius, Sten Selander och flera andra berömda personer.

Alla i Norden påträffade arter av kärlväxter finns upptagna i Checklista över Nordens kärlväxter som också innehåller svenska och latinska synonymer.
Arbete med att presentera de svenska växterna på Internet, pågår också i projektet 'Den virtuella floran'.

Förutom huvudsamlingen och typsamlingen finns ett antal större samlingar vilka tillfallit museet genom donation och som för närvarande hålls separat, de så kallade separatsamlingarna. På sikt kommer emellertid dessa herbarier att integreras med huvudsamlingen.
Ett antal äldre insamlingar av nordiskt växtmaterial förvaras i alkohol i sektionens våtsamling, bland annat ett antal insamlingar från Spetsbergen gjorda av Nathorst. Hela denna samling av konserverat material är dataregistrat och finns i databasen botaniska samlingar i alkohol.

De nordiska samlingarna har under en längre tid varit föremål för dataregistrering. Arbetet är tidskrävande och har hittills koncentrerats till innehållet i separatsamlingarna. Idag kan endast en liten del av fynduppgifterna i det nordiska herbariet tillgängliggöras på elektronisk väg, men informationen ökar kontinuerligt. I Nordiska herbariet är växterna sorterade på land och inom Sverige även efter landskap, denna indelning i provinser används också vid dataregistreringen av herbariet. Det registrerade materialet är tillgängligt i två olika databaser som uppdateras efter hand som materialet bearbetas, dels Nordiska herbariets huvudsamling och dels Nordiska herbariets huvudsamling - ark/provins som visar hur många ark av en art som finns i herbariet från olika landskap.
Typmaterial från de nordiska länderna är inordnat i sektionens typherbarium vars innehåll finns tillgängliggjort i den sökbara databasen botaniska typsamlingen.

Det finns sedan länge möjlighet för forskare att besöka avdelningen. Ett stort antal gäster, både fackbotanister och amatörer, kommer årligen till det nordiska herbariet för att studera de omfattande samlingarna.
Den som vill komma till Nordiska herbariet, bör först kontakta intendent Thomas Karlsson och avtala tid för besöket.


/fbo/coll/nor/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs