Checklista över Sveriges skogs-, hag- och styvfibblor

Torbjörn Tyler

Version 3 [Jan. 2004]

Torbjörn Tyler, Ekologiska institutionen, Avdelningen för växtekologi och systematik, Sölvegatan 37, 223 62 Lund.

Listan är avsedd att tjäna som nomenklaturlikare och som arbetsunderlag för dem som arbetar med arternas nomenklatur och typifiering. Dessutom ger den en grov överblick över arternas utbredning. Alla arter som uppgivits från landet och som inte uttryckligen förkastats av senare experter har behandlats – alla upptagna taxa är alltså inte accepterade eller ens närmare studerade av mig.

Listan innehåller följande information:

  1. Nomenklatoriskt korrekt namn på artnivå med auktor och publiceringsställe enligt avslutande referenslista.
  2. Eventuell basionym 'Bas.', ersatt namn 'Nom. nov. pro' eller fristående originalbeskrivning 'Descr. orig.' för ovanstående.
  3. Inkluderade lägre taxa 'Incl.' vars status ännu ej utvärderats (med fet stil), eller som befunnits sakna taxonomiskt värde (med vanlig stil). (Observera att varieteter som accepterats som sådana behandlas fristående i listan.) Alla taxa med minst varietetsrang har medtagits men inte alla med formrang då denna av flera författare använts för att beskriva enstaka rent monstruösa individ.
  4. Synonymer 'Syn.' accepterade som sådana av mig, Karl Johansson eller Sten Nordenstam. Nomenklatoriskt ogiltiga namn ('nom. nud.', 'nom. illeg. superfl'., 'ined.' etc.) har medtagits i de fall de förekommer i viktigare exsickatverk eller herbarier.
  5. Ungefärlig utbredning 'Utbr.: i landets floraprovinser enligt tillgängliga publikationer och egna arbeten (således alls inte fullständigt!). Provinser från vilka betydligt mer än 10 lokaler (något beroende på provinsens storlek och lokalernas spridning) har markerats med fet stil. Göteborgsområdet inkluderas i floraprovinsen BhG och floraprovinsen Sm omfattar även de delar av landskapet som ligger i Kalmar, Östergötlands och Hallands län.
  6. Under 'Typ' anges holotyp och lectotyp om sådan valts (även om valet ännu inte publicerats) och i övriga fall ges en tolkning av originalmaterialets omfattning såsom det framställs i originalpublikationen. Typmaterial anges i de flesta (men inte riktigt alla) fall även för synonyma namn. Typmaterial som har annat ursprung än Sverige och/eller inte förmodas finnas i svenska herbarier har i regel utelämnats. Uppgift om insamlare ("leg.") har endast medtagits om denna är annan än namnets auktor.

Observera noga

  1. att listan delvis innehåller ännu opublicerad information ('ined.', 'msc') som endast får behandlas som sådan.
  2. att för varje epitet endast kombinationer på artnivå (och ev. basionym) citeras – ofta finns det otaliga kombinationer med lägre rang baserade på samma basionym. Ogiltigt publicerade namn (främst nomina nuda) som senare publicerats på giltigt vis upptas i regel ej.
  3. att listan i första hand är ett arbetsunderlag avsett för dem som arbetar inom området. Åtskilliga förändringar kommer med säkerhet att bli nödvändiga efterhand som detta arbete fortlöper. Listans innehåll bör inte accepteras okritiskt utan utnyttjas efter eget omdöme.

Denna lista har framtagits som ett led inom arbetet med Projekt Sveriges Hökfibblor för vilket sammanställaren erhållit finansiellt stöd från Svenska Artprojektet. Den har gjorts tillgänglig på Internet i samarbete med Sektionen för fanerogambotanik på Naturhistoriska riksmuseet.