Checklista över Nordens kärlväxter – version 2003-05-18

Thomas Karlsson, Naturhistoriska riksmuseet

Denna lista avser att omfatta alla i Norden funna kärlväxter.

Med Norden avses här

Listan är för Sverige relativt fullständig: även opublicerade fynd, som har kommit till min kännedom, har tagits med. För de övriga nordiska länderna är täckningen mindre god, och uppgifterna kommer nästan uteslutande från publicerade källor.

För att få fram huvudlistan (den kommer i denna ram) klickar Du på ett familjenamn i ramen till vänster. Du kan också nå början eller slutet av listan därifrån.

Familjerna har ordnats systematiskt enligt Flora europaea. Inom familjerna är ordningen alfabetisk. Hybrider listas under den i alfabetisk ordning första arten.

Om Du inte hittar namnet i listan kan det finnas bland synonymerna. Klicka på Latinska synonymer eller Svenska synonymer nere till vänster så kommer det upp en synonymlista i fönstret här nedanför. Där anges gällande namn med fetstil och därefter dess synonymer.

Listan finns även i tryckt form, som ett häfte av Svensk Botanisk Tidskrift (häfte 5, 1997). Tillägg har kommit i samma tidskrift (häfte 2, 3–4 och 5, 2002). Dessa häften kan beställas från Linda Svensson, 018-471 28 91; linda.svensson@sbf.c.se.

Jag arbetar fortlöpande på listan och blir mycket tacksam för alla tillägg, påpekanden och synpunkter! Du når mig bäst med e-post, thomas.karlsson@nrm.se. Men Du kan också skriva, ringa eller faxa: Thomas Karlsson, Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm, tel 08-5195 5179, fax 08-5195 4221.

Jag för fortlöpande in ändringar och tillägg i denna elektroniska version av checklistan. Vill Du veta de senaste ändringarna så finns de specificerade under rubriken Nyheter.

© Thomas Karlsson. Återgivande tillåtes om källan anges.