Ekoparkens insekter
Stor vårtbitare (Decticus verrucivorous) Gräshoppor
Orthoptera
Sphingonotus coerulens
Detta är en lista över de gräshoppor, vårtbitare och syrsor som hittills har påträffats i Ekoparken, Stockholm. Sammanställd av Lars-Åke Janzon, som även tar emot uppgifter om arter som påträffats i parken men inte ännu kommit med i listan.
Foto: Lars-Åke Janzon

 

Vårtbitare, Tettigoniidae
Totalt antal arter i Sverige:12 i Uppland:7 i Ekoparken:7
Hotade arter i Sverige:3 i Uppland:1 i Ekoparken:0

Syrsor, Gryllidae
Totalt antal arter i Sverige:4 i Uppland:2 i Ekoparken:1
Hotade arter i Sverige:1 i Uppland:1 i Ekoparken:0

Gräshoppor, Acrididae
Totalt antal arter i Sverige:22 i Uppland:12 i Ekoparken:10
Hotade arter i Sverige:6 i Uppland:1 i Ekoparken:1

Torngräshoppor, Tetrigidae
Totalt antal arter i Sverige:5 i Uppland:3 i Ekoparken:3
Hotade arter i Sverige:0 i Uppland:0 i Ekoparken:0

Förklaring till de olika hotkategorierna
  • 0 Försvunna Arter (taxa) som försvunnit som reproducerande populationer.
  • 1 Akut hotade Taxa som löper risk att försvinna som reproducerande populationer inom en nära framtid om hotfaktorerna ej snarast undanröjes.
  • 2 Sårbara Taxa vars överlevnad inte är säkerställd på längre sikt. Innefattar bl.a. arter med allvarlig tillbakagång i numerär eller geografisk utbredning.
  • 3 Sällsynta Taxa som f.n. inte är akut hotade eller sårbara, men som är i riskzonen p.g.a. en population som har liten totalstorlek eller har en utbredning som endera är mycket lokalt begränsad eller utglesad.
  • 4 Hänsynskrävande Taxa som inte hör till kategori 1-3 men som gått tillbaka starkt och som kräver särskild hänsyn. Hit hör särskilt arter som fortfarande är mer eller mindre vitt utbredda och med totalt sett relativt stora populationer, men vars biotoper är hotade eller där tydliga populationsminskningar har observerats.
Uppgifterna är hämtade från: ArtDatabanken där vidare information kan hämtas.

Åter till Ekoparkens insekter

Sektionen för entomologis välkomstsida

NRM:s välkomstsida


/en/ekop-orth.html.se
Senaste uppdatering: 2 augusti 1999
Ansvarig för denna sida: Bert Gustafsson
Lämna kommentarer om NRM:s webresurs här.