Ekoparkens insekter
läppstekel
  (Bembix rostrata) familj Sphecidae- Foto: Lars-Åke Janzon Gaddsteklar
Hymenoptera
långhornsbi
  (Eucera longicornis) familj Anthophoridae - Foto: Lars-Åke Janzon
Detta är en lista över de gaddsteklar som hittills har påträffats i Ekoparken, Stockholm. Sammanställd av Lars-Åke Janzon.
Foto: Lars-Åke Janzon

Ett litet urval av arterna finns avbildade i bildgalleriet.

Vägsteklar, Pompilidae
Totalt antal arter i Sverige:60 i Uppland:40 i Ekoparken:13
Hotade arter i Sverige:3 i Uppland:1 i Ekoparken:0

Myror, Formicidae
Totalt antal arter i Sverige:64 i Uppland:39 i Ekoparken:17
Hotade arter i Sverige:8 i Uppland:2 i Ekoparken:1

Solitära getingar, Eumenidae
Totalt antal arter i Sverige:38 i Uppland:31 i Ekoparken:13
Hotade arter i Sverige:10 i Uppland:7 i Ekoparken:2

Sociala getingar, Vespidae
Totalt antal arter i Sverige:11 i Uppland:10 i Ekoparken:9
Hotade arter i Sverige:1 i Uppland:1 i Ekoparken:1

Sapygidae
Totalt antal arter i Sverige:3 i Uppland:3 i Ekoparken:3
Hotade arter i Sverige:0 i Uppland:0 i Ekoparken:0

Myrsteklar, Myrmosidae
Totalt antal arter i Sverige:1 i Uppland:1 i Ekoparken:1
Hotade arter i Sverige:0 i Uppland:0 i Ekoparken:0

Spindelsteklar, Mutillidae
Totalt antal arter i Sverige:2 i Uppland:2 i Ekoparken:1
Hotade arter i Sverige:0 i Uppland:0 i Ekoparken:0

Guldsteklar, Chrysididae
Totalt antal arter i Sverige:42 i Uppland:30 i Ekoparken:20
Hotade arter i Sverige:0 i Uppland:0 i Ekoparken:0

Gräv- och rovsteklar, Sphecidae
Totalt antal arter i Sverige:149 i Uppland:111 i Ekoparken:63
Hotade arter i Sverige:22 i Uppland:11 i Ekoparken:4

Slembin, Colletidae
Totalt antal arter i Sverige:25 i Uppland:18 i Ekoparken:13
Hotade arter i Sverige:2 i Uppland:2 i Ekoparken:1

Luzernbin, Melittidae
Totalt antal arter i Sverige:8 i Uppland:6 i Ekoparken:2
Hotade arter i Sverige:3 i Uppland:0 i Ekoparken:0

Sandbin, Andrenidae
Totalt antal arter i Sverige:57 i Uppland:37 i Ekoparken:28
Hotade arter i Sverige:6 i Uppland:1 i Ekoparken:0

Smalbin, Halictidae

Totalt antal arter i Sverige:53, i Uppland:30, i Ekoparken:17
Hotade arter i Sverige:4, i Uppland:0, i Ekoparken:0

Totalt antal arter i Sverige:53 i Uppland:30 i Ekoparken:17
Hotade arter i Sverige:4 i Uppland:0 i Ekoparken:0

Bladskärarbin, Megachilidae
Totalt antal arter i Sverige:52 i Uppland:40 i Ekoparken:21
Hotade arter i Sverige:4 i Uppland:4 i Ekoparken:1

Getingbin, Anthophoridae
Totalt antal arter i Sverige:43 i Uppland:27 i Ekoparken:19
Hotade arter i Sverige:2 i Uppland:1 i Ekoparken:0

Humlor, snylthumlor och tambi, Apidae
Totalt antal arter i Sverige:40 i Uppland:24 i Ekoparken:22
Hotade arter i Sverige:0 i Uppland:0 i Ekoparken:0

Förklaring till de olika hotkategorierna
  • 0 Försvunna Arter (taxa) som försvunnit som reproducerande populationer.
  • 1 Akut hotade Taxa som löper risk att försvinna som reproducerande populationer inom en nära framtid om hotfaktorerna ej snarast undanröjes.
  • 2 Sårbara Taxa vars överlevnad inte är säkerställd på längre sikt. Innefattar bl.a. arter med allvarlig tillbakagång i numerär eller geografisk utbredning.
  • 3 Sällsynta Taxa som f.n. inte är akut hotade eller sårbara, men som är i riskzonen p.g.a. en population som har liten totalstorlek eller har en utbredning som endera är mycket lokalt begränsad eller utglesad.
  • 4 Hänsynskrävande Taxa som inte hör till kategori 1-3 men som gått tillbaka starkt och som kräver särskild hänsyn. Hit hör särskilt arter som fortfarande är mer eller mindre vitt utbredda och med totalt sett relativt stora populationer, men vars biotoper är hotade eller där tydliga populationsminskningar har observerats.
Uppgifterna är hämtade från: ArtDatabanken där vidare information kan hämtas.

Åter till Ekoparkens insekter

Sektionen för entomologis välkomstsida

NRM:s välkomstsida


/en/ekop-hym.html.se
Senaste uppdatering: 13 maj 2002
Ansvarig för denna sida: Bert Gustafsson
Lämna kommentarer om NRM:s webresurs här.